Гаранционен фонд

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.е член на Фонда за гарантиране на инвестициите и участва в защитата на клиентите.

Списък на членовете: https://www.garancnyfond.sk/list-of-entities

Относно Фонда за гарантиране на инвестициите
.

Той е юридическо лице, учредено със Закон 566/2001 г. относно ценните книжа и инвестиционните услуги и за изменението на някои закони, с измененията към него (Закон за ценните книжа).

.

Фондът за гарантиране на инвестициите обединява парите, внесени от местни и чуждестранни търговци на ценни книжа и местни и чуждестранни управляващи дружества (включени в защитата на своите клиенти), за да компенсира недостъпните клиентски активи, които са получили за извършване на инвестиционни услуги.

.

Заедно с Фонда за защита на депозитите той създава цялостна система за защита на клиентите, когато инвестират в словашките парични и капиталови пазари.

.

Фондът за гарантиране на инвестициите е под надзора на Националната банка на Словакия и както дейността, така и управлението му са строго регламентирани от словашкото законодателство. Активите на защитения клиент са застраховани от фонда в размер до 50 000 € и се предоставя обезщетение към датата, когато те станат недостъпни за защитения клиент, съгласно Член 82 (1) от Закона за ценните книжа.

.

Има три отделни органа под шапката на Фонда за гарантиране на инвестициите. Висшият орган е неговият Изпълнителен съвет, докато управлението и дейността на фонда се контролират от неговия Надзорен съвет. И накрая, президиумът е изпълнителният орган на Фонда за гарантиране на инвестициите.